Zorginfrastructuur 2018

0
269

Het Rijk voegt in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toe aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. VGN geeft aan dat dit bedrag afkomstig is uit de middelen van de beleidsregel/afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017. Maar wat betekent dit nu, hoeveel budget is er dan straks voor uw gemeente?

Het budget gaat van € 100 miljoen naar € 27,8 miljoen

Onder de AWBZ konden zorgaanbieders, op basis van de beleidsregeling zorginfrastructuur, bij het leveren van extramurale AWBZ-zorg bij de NZa een vergoeding aanvragen voor de infrastructuur (waaronder technologie). Per jaar werd voor circa € 100 miljoen euro aan subsidies verstrekt. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 bestond er een afbouwregeling waarbij de zorginfrastructuur nog 100% werd vergoed. Nu is besloten om slechts een gedeelte van de financiële middelen van de afbouwregeling zorginfrastructuur vanaf 2018 te reserveren voor gemeenten is het nog maar de vraag hoe gemeente dit budget gaat verdelen.

Verdeling van het budget

AAG heeft op basis van de huidige verdeling van de integratie-uitkering Wmo naar de gemeentes berekend hoeveel van het nieuwe budget per gemeente beschikbaar is. Het is geen absoluut bedrag maar geeft een goede inschatting van de nieuwe realiteit. Dit blijkt ook uit raadstukken van een gemeente in Nederland die de volgende verdeling van het budget voor 2018 voorstelt:

Zorgaanbieder ZIG 2017 Weegfactor Aanvraag 2018 Subsidie 2018
Zorgaanbieder 1 1.244.000 89,29% 1.056.000 124.110
Zorgaanbieder 3 99.342 7,13% 99.107 9.911
Zorgaanbieder 3 49.903 3,58% 49.923 4.979
Totaal 1.393.245 100% 1.205.030 139.000

In dit overzicht wordt zichtbaar dat de aanbieders in deze gemeenten nog maar 10% van hun eerdere subsidie overhouden.

Budget is niet geoormerkt

Het beschikbare budget van € 27,8 miljoen is niet geoormerkt. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om het geld in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeenten hebben niet de intentie om alle aanbieders en projecten opnieuw te ondersteunen en hebben ook de mogelijkheid om juist nieuwe projecten te gaan ondersteunen. U heeft dus geen enkele zekerheid dat u in aanmerking komt voor een gedeelte van dit budget. Met name zorgaanbieders die een zorgsteunpunt hebben ingericht zonder sluitende bekostiging kunnen zich bij de gemeente melden.

Zorgorganisaties moeten proactief en innovatief zijn

De vraag is of uw gemeente al beleid heeft voor de inzet van middelen om kwetsbare mensen langer thuis te laten wonen en zo ja, of u er aanspraak op kan maken. Wij adviseren u om proactief met uw gemeente het gesprek aan te gaan over dit beleid en aan te geven welke initiatieven u ontwikkelt. Het vraagt van u als zorgorganisatie creativiteit en overtuigingskracht om een product te ontwikkelen waarin uw gemeente wil investeren.

Klik hier om de Verwachting budgetten zorginfrastructuur 2018 te downloaden